Oferta dla przemysłu

 

Główne obszary działalności 

Główne obszary działalności Katedry koncentrują się na:

 • optymalizacji i opracowywaniu nowych technologii w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej,
 • przeróbki plastycznej i odlewnictwa metali;
 • wytwarzaniu oraz obróbce termicznej a także badaniach właściwości magnetycznych różnego rodzaju stopów amorficznych, nanokrystalicznych i krystalicznych;
 • wytwarzaniu materiałów bimetalowych, wielowarstwowych oraz kompozytowych czy materiałów spiekanych.

Oferta usług badawczo-rozwojowych

Najważniejsze usługi badawczo-rozwojowe, które może świadczyć Katedra:

 1. Przeprowadzenie symulacji numerycznych w procesach metalurgicznych, przy użyciu programów komputerowych z zakresu numerycznej mechaniki ciał stałych i płynów (Forge, Ansys-Fluent, Comsol Multiphysics, FactSage oraz TERMO).
 2. Badanie i projektowanie właściwości mechanicznych materiałów i fizycznej symulacji procesów metalurgicznych w celu modyfikacji technologii wytwarzania i przetwarzania metali.
 3. Projektowanie i automatyzacja urządzeń oraz technologii wytwarzania i przetwarzania materiałów.
 4. Badania i modyfikacja powierzchniowa i objętościowa materiałów funkcjonalnych.
 5. Badania krystalizacji i krzepnięcia odlewów oraz ich struktury i właściwości.
 6. Badania właściwości magnetycznych materiałów przeznaczonych do różnorodnych zastosowań.

 


Działalność naukowo-badawcza Katedry koncentruje się na kompleksowym podejściu do procesów wytwarzania wyrobów metalowych, począwszy od procesów topienia, obróbki ciekłego metalu, odlewania a kończąc na procesach przeróbki plastycznej oraz recyklingu. Pracownicy katedry mają duże doświadczenie w realizacji prac we współpracy z podmiotami gospodarczymi, nabyte w trakcie realizacji wielu projektów badawczo-rozwojowych oraz prac zleconych. Nowoczesna baza laboratoryjna, doświadczenie i wiedza pracowników oraz zastosowanie nowoczesnych technik TCT to fundamenty, na których opieramy naszą współpracę z podmiotami gospodarczymi.

Katedra  oferuje możliwość współpracy  w następujących obszarach:

 • badania przemysłowe optymalizacji technologii i konstrukcji urządzeń procesów stalowniczych, w tym pieców elektrycznych łukowych, pieców kadziowych, kadzi pośrednich i krystalizatorów do ciągłego odlewania,
 • fizyczne badania modelowe (modele wodne) oraz symulacje numeryczne procesów rafinacji, homogenizacji i ciągłego odlewania stali oraz wybranych procesów metalurgii metali nieżelaznych,
 • rozwój proekologicznych technologii otrzymywania metali z wykorzystaniem metalonośnych materiałów odpadowych, a także odpadów tworzyw sztucznych,
 • zastosowanie metod piro- i hydrometalurgicznych w odzysku metali i w recyklingu materiałów,
 • badań laboratoryjnych techniką lewitacyjną dla układów "ciekły metal-gaz", w warunkach nadciśnienia do 3,0MPa i w zakresie temperatur do 2200°C,
 • badań laboratoryjnych procesów stalowniczych w układzie "tygiel-ciekły metal-faza żużlowa" (masa próbki do 1 kg) w warunkach nadciśnienia fazy gazowej do 1,0MPa i w zakresie temperatur do 1600°C,
 • udostępniania danych termochemicznych dla około 3000 substancji nieorganicznych, właściwości ciekłych żużli metalurgicznych i roztworów żelaza według komputerowej bazy TERMO,
 • wykonania analiz i obliczeń termodynamicznych wysokotemperaturowych procesów metalurgicznych oraz stanów równowagi fazowej układów wieloskładnikowych i heterofazowych,
 • wykonywanie odlewów jednostkowych z żeliwa, staliwa i stopów metali nieżelaznych,
 • wykonywanie odlewów artystycznych i mikroodlewów,
 • badania krzepnięcia odlewów metodą ATD,
 • badania przemian fazowych metodą dylatometryczną,
 • badania właściwości mas formierskich,
 • badania właściwości mechanicznych, trybologicznych i struktury stopów metali,
 • projektowanie, modernizacja oraz optymalizacja procesów wytwarzania wyrobów metalowych z wykorzystaniem technologii przeróbki plastycznej, w tym wyrobów wielowarstwowych, ze stali oraz stopów metali nieżelaznych pod kątem zwiększenia wydajności oraz ograniczenia energochłonności procesu oraz uruchomienia produkcji,
 • projektowanie oraz dobór urządzeń i linii technologicznych do wytwarzania wyrobów metalowych,
 • optymalizacja procesów wytwarzania elementów złącznych wykonanych ze stali oraz stopów metali nieżelaznych,
 • określenie trwałości narzędzi stosowanych w przemyśle  przetwórstwa metali,
 • dobór parametrów oraz projektowanie procesów spiekania proszków metali, spiekanie materiałów proszkowych, metalicznych oraz ceramicznych,
 • wysokotemperaturowa i wysokociśnieniowa obróbka w prasie izostatycznej (HIP) detali z materiałów kompozytowych, litych metali żelaznych i nieżelaznych, materiałów uzyskanych na drodze spiekania laserowego,
 • modelowanie numeryczne i optymalizacja procesów wytwarzania wyrobów metalowych na wszystkich etapach wytwarzania,
 • przygotowanie ekspertyz technicznych i opinii o innowacyjności oraz doradztwo w zakresie aplikacji o fundusze strukturalne,
 • organizacja szkoleń z metalurgii ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii wytwarzania, odlewania, przeróbki plastycznej oraz recyklingu.